FOLLOW US

Ιστορία των ανθρώπων

Στοιχεία για τη Λέσβο του 19ου αιώνα (β)

(Μια αναφορά του υποπροξένου Σπ. Σημηριώτη - 1856)

Ο Σπυρίδων Σημηριώτης, παππούς του λογοτέχνη Άγγελου Σημηριώτη, υπήρξε αγωνιστής του 1821 και μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους υπηρέτησε ως υποπρόξενος της Ελλάδας στο Αϊβαλί και τη Μυτιλήνη. (Για τους υποπροξένους της Ελλάδας και των άλλων χωρών στη Μυτιλήνη, νομίζω ότι εκκρεμεί μια μελέτη, που θα προσφέρει στοιχεία για την προσωπικότητά τους και τη δράση τους).

Το 1856 λοιπόν ο Σπ. Σημηριώτης (πρώτος υποπρόξενος της Ελλάδας στο νησί από το 1846) και συγκεκριμένα στις 26 Μαρτίου του έτους αυτού, απευθύνει από τη Μυτιλήνης μία εκτενή αναφορά προς τον προϊστάμενό του Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών. Στην αρχή αφού εκθέτει τους λόγους που καθυστέρησε να στείλει την αναφορά του, την οποία αποδίδει στη διακοπή των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (πιθανώς λόγω του Κριμαϊκού πολέμου: 1853-1856), εν συνεχεία αναφέρει λεπτομερώς την οικονομική κατάσταση του νησιού κατά το 1855, ως εξής:

Η εισοδία του ελαιολάδου, μη επηρεασθείσα ως άλλοτε από διαφόρους ατμοσφαιρικάς μεταβολάς, έγεινεν πολύ ανωτέρα aπό τα παρελθόντα έτη, υπολογιζομένης ως έγγιστα εις 110-120 χιλιάδας καντάρια.

Το έλαιον όμως όχι τόσον καθαρόν, καθότι, ως λέγουσιν, αι ελαίαι ένεκα της ανομβρίας εβλάφθησαν επί των δένδρων. Το προϊόν τούτο προχωρούντος του καιρού θέλει προαχθή κατά πολύ, και ελπίζεται να φθάση την πρώτην του κατάστασιν, διότι οι κάτοικοι απέκοψαν σχεδόν όλας τας αποξηρανθείσας εκ του ψύχους ελαίας και ενεφύτευσαν άλλας, αίτινες ήρχισαν να δίδουν εισόδημα, αι δε αναβλαστήσασαι παραφυάδες εκ των αποξηρανθέτων ελαιοδένδρων, παρατηρώ, ότι έλαβον μεγάλην ανάπτυξιν, καθότι οι κάτοικοι εδόθησαν όλαις δυνάμεσι εις την καλλιέργειαν αυτών και των εν καλή καταστάσει ελαιοδένδρων.

Εκ του ελαίου τούτου, εκτός του διά τοπικήν κατανάλωσιν χρησιμεύσαντος καντάρια ως έγγιστα 20 χιλιάδες και διά την κατασκευήν σαπουνίου καντάρια 10 χιλιάδας, απεστάλει μερίς αυτού εις Κωνσταντινούπολιν και λοιπά της Τουρκίας μέρη, αγορασθέν προς 36-38 το λαϊνιον των οκάδων 6100, πληρουμένου του τελωνειακού τέλος παρά του αγοραστού. Σημαντικαί προβλέψεις διά την Ευρώπην δεν έγειναν, εκτός μόνον δύο αγγλικών πλοίων, φορτωθέντων ενταύθα διά Λονδίνον.

Σαπώνιον εξήχθη ως έγγιστα καντάρια 20 χιλιάδες, κατασκευασθέν με τοπικά έλαια του παρελθόντος και του λήξαντος έτους, το οποίον ηγοράσθη παρά των εμπόρων εις τα γρόσια 190-202 το καντάριον, απεστάλει παρ᾽αυτών ιδίως δε παρά των κατασκευαστών, εις Κωνσταντινούπολιν, Δούναβιν και εις διάφορα άλλα της Τουρκίας μέρη.

Βαλανίδια έγειναν έως 18 χιλιάδες καντάρια, ψιλά και χονδρά. Τα μεν ψιλά αναβαίνοντα ως έγγιστα τέσσαρας χιλιάδας καντάρια, επωλήθησαν εις τα γρόσια 40 περίπου, τα δε χονδρά υπόλοιπα της μνησθείσης ποσότητος εις τα γρόσια 28 ως έγγιστα και μετεφέρθησαν, το πλείστον μέρος αυτών, εις Σμύρνην και μικρά τις ποσότης εις Τεργέστην.

Μαλλία, πρώτης και δευτέρας ποιότητος, εξήχθησαν ως έγγιστα 200 καντάρια, πωληθέντα εις τα γρόσια 140-170 το καντάριον και μετεφέρθησαν εις Σμύρνην.

Σύκα έγειναν έως 600 καντάρια, πωληθέντα εις τα γρόσια 65-75, μετεφέρθησαν δε εις την Σμύρνην, Κωνσταντινούπολιν και Ρούμελην.

Κουκούλια νωπά εξήχθησαν 30 χιλιάδες περίπου οκάδες, εκ των οποίων τα ¾ εδουλεύθησαν ενταύθα εις μετάξην, το δε υπόλοιπον των κουκουλίων αγορασθέν παρά εμπόρων εις τα γρόσια 14-15 η οκά, μετεφέρθη εις Σμύρνην. Μικρά μερίς μετάξης μετεφέρθη εις Κωνσταντινούπολιν, Σμύρνην και εις διάφορα άλλα μέρη.

Γεώμηλα, εξαγόμενα από την κωμόπολιν της νήσου Αγιάσον, έγειναν έως 700 χιλιάδες οκάδες, των οποίων εκάστη οκά επωλήθη κατ᾽αρχάς προς παράδες 16 και περί τα τέλη του παρελθόντος έτους ανέβη έως 46.

Το προϊόν τούτο παρατηρώ, ότι έλαβεν μεγάλην ανάπτυξιν, διότι οι χωρικοί της ρηθείσης κωμοπόλεως, παρατηρήσαντες ότι προέκυψεν ου μικρά ωφέλεια κατά το παρελθόν έτος, εδόθησαν όλαις δυνάμεσι να εμφυτεύσωσιν αυτά και εις άλλα πολλά μέρη, τα οποία ήσαν πρότερον χέρσα. Ελπίζεται δε ότι κατά το τρέχον έτος να αυξηθή κατά πολύ το προϊόν τούτο, εάν δεν βλαφθώσιν από ατμοσφαιρικάς μεταβολάς. Εκτός ολίγης ποσότητος, ητις εχρησίμευσεν προς διατροφήν των κατοίκων, το υπόλοιπον μετεφέρθη εις Ελλήσποντον, Κωνσταντινούπολιν και εις διάφορα άλλα μέρη.

Θα συνεχίσουμε όμως με τα υπόλοιπα προϊόντα σε 15 μέρες.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top