FOLLOW US

Αγρότες

  • Η παρέμβαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου στο Συνέδριο
Ζωτικής σημασίας ο αγροτικός χώρος για την ανάπτυξη της Περιφέρειας

«O αγροτικός χώρος της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και πρόοδο του κοινωνικού ιστού, τόνισε στην έναρξη της ομιλίας του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα τέσσερα ισχυρά σημεία της Περιφέρειας (ανάμεσα στα: φυσικό περιβάλλον, τουριστική ανάπτυξη και πολιτιστική κληρονομιά)».

Κυριότερα χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σε ό,τι αφορά την οικονομική της φυσιογνωμία, αποτελούν ο νησιώτικος χαρακτήρας και η γεωγραφική της θέση, στοιχεία που δεν βοηθούν μια αναπτυξιακή πορεία λόγω της ανεπαρκούς προσπελασιμότητας προς τα αναπτυγμένα αστικά κέντρα της Ελλάδας, αλλά και της περιορισμένης συνεργασίας & συνέργειας με/προς τα παράλια της Μ. Ασίας λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών και των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Επιπρόσθετα πρέπει να αναφερθεί το έντονο μεταναστευτικό ρεύμα που δέχονται τα νησιά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με ό,τι αυτό συνεπάγεται στον αγροδιατροφικό τομέα.

Όμως η Περιφέρειά σας έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης, αρκεί να αντιμετωπίσουμε μαζί δύο προβλήματα, το ένα της στενότητας των φυσικών πόρων (εύφορης γης και υδάτινου δυναμικού) και το δεύτερο του κόστους μεταφοράς γεωργοκτηνοτροφικών εφοδίων και προϊόντων (νησιωτικός χαρακτήρας).

Στην Περιφέρεια κυριαρχούν οι αροτραίες καλλιέργειες, οι δενδρώδεις καλλιέργειες (κυρίως ελιές με τη Λέσβο να έχει το 96% της παραγωγής της περιφέρειας το 77% των εκτάσεών της), η αμπελοκαλλιέργεια, με σημαντικά ΠΟΠ κρασιά, όπως της Σάμου και της Λήμνου), ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια κηπευτικών. Ενώ ο τομέας της κτηνοτροφίας αποτελεί μια βασική συνιστώσα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Περιφέρειας, με εντονότερη ανάπτυξη στην Λέσβο.

Ειδικές προβλέψεις

Για τη νησιωτικότητα υπάρχουν επιπλέον και ειδικές προβλέψεις

1) στην ένταξη των νέων αγροτών με το βασικό ποσό ενίσχυσης των 17.000 € να αυξάνεται έως και 22.000 ευρώ. Υποβλήθηκαν 554 αιτήσεις, προέκυψαν 548 δικαιούχοι, εντάχθηκαν όλοι.

2) Πρόσθετα μέτρα/κίνητρα για τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις των μικρών νησιωτικών περιοχών, ύψους 70 εκατ. €. Εφαρμόζονται για πρώτη φορά και ενισχύουν μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα μικρά νησιά Αιγαίου. Θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσής τους με δεδομένο ότι δεν απαιτείται και ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

3) πρόσθετα Μέτρα/κίνητρα για ενίσχυση στα Σχέδια Βελτίωσης. Έχουν προβλεφθεί 17 εκατ. με το ποσοστό ενίσχυσης να  ανέρχεται στο 75% που μπορεί να φτάσει στο 85%, στις περιπτώσεις των νέων γεωργών και στις συλλογικές επενδύσεις.

4) Κατά Προτεραιότητα Δράσεις πιστοποίησης αγροτικών προϊόντων και υιοθέτησης συστημάτων ποιότητας, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων τοπικών προϊόντων.

5) Πρόσθετα μέτρα στη μεταποίηση και Εμπορία των Γεωργικών Προϊόντων με την ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 20% στην περιπτώσεις δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών .

Ειδικό πρόγραμμα ενισχύσεων ύψους 24 εκατ. ευρώ, το αποκαλούμενο πρόγραμμα μικρών νησιών Αιγαίου, εφαρμόζεται κάθε χρόνο, και για να τονώσει τον αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας σε δύο βασικούς άξονες: α) σε αυτόν της ενίσχυσης της μεταφοράς πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρά νησιά (π.χ. ζωοτροφές, άλευρα) και β) σε αυτόν της ενίσχυσης της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα μικρά νησιά (π.χ. φυτική παραγωγή, μελισσοκομία, ενίσχυση γάλακτος).

Το πρόγραμμα αυτό στα πλαίσια της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης, που θα αποφασιστεί το Φθινόπωρο θα αυξηθεί στα 40 εκατ. ευρώ.

Κλείνω αυτές τις αναφορές με τη δράση της συνέχισης των προγραμμάτων Γενετικής Βελτίωσης της κτηνοτροφίας της Περιφέρειας, στην οποία έχουν ενταχθεί 6 συνολικά φορείς με ποσό ενίσχυσης 1,7 εκατ. Ευρώ.

Η ευλογιά μας τυραννά

Επιτρέψτε μου τώρα να τοποθετηθώ σε  ένα  θέμα που μας τυραννά από το Δεκέμβριο του 2016 και είναι η ευλογιά.

Συνολικά, έχουν θανατωθεί στο νησί της Λέσβου, 6.771 πρόβατα και αίγες. Τελευταίες θανατώσεις πραγματοποιήθηκαν στις 26 και 29 Ιανουαρίου 2018, σε δύο εκτροφές.

Έχει απαγορευτεί από 07/09/2017 και εξακολουθεί να ισχύει, η έξοδος από το νησί της Λέσβου μικρών μηρυκαστικών προς την υπόλοιπη νησιωτική και την ηπειρωτική Ελλάδα, ακόμα και για άμεση σφαγή (περιορισμός ο οποίος ήδη είναι σε ισχύ λόγω του οροτύπου του ιού Καταρροϊκού Πυρετού 16).

Επιπλέον, από 10/10/2017 και για 55 ημέρες, πέραν της απαγόρευσης των μετακινήσεων μικρών μηρυκαστικών στο νησί, στο πλαίσιο του εμπορίου, ίσχυσε και η απαγόρευση των μετακινήσεών τους και προς τα σφαγεία, για άμεση σφαγή. Το εν λόγω μέτρο είχε επιβληθεί επιπρόσθετα των επιβαλλομένων από το Σχέδιο Εκτάκτου Ανάγκης, λόγω της εξάπλωσης της νόσου στο νησί.

Η ανασύσταση των εκτροφών πριν την πάροδο των 6 μηνών ενέχει κίνδυνο για τα νέο-εισαγόμενα ζώα, με δεδομένη την εκτεταμένη επιζωοτία στο νησί της Λέσβου δεδομένου ότι, σύμφωνα με την βιβλιογραφία, ο ιός μπορεί να επιβιώσει στο εξωτερικό περιβάλλον μέχρι 6 μήνες.

Επιτρέπονται οι αγοραπωλησίες των αιγοπροβάτων στο Νομό Λέσβου 105 ημέρες μετά την τελευταία θανάτωση σε μολυσμένη εκτροφή, οι μετακινήσεις και οι αγοραπωλησίες των αιγοπροβάτων στο υπόλοιπο νησί της Λέσβου και η ανασύσταση εκτροφών μετά την τελευταία θανάτωση σε μολυσμένη εκτροφή.

Η πρώτη Άδεια ανασύστασης εκτροφής χορηγήθηκε στις 19/04/2018.

Και ειδικό πρόγραμμα

Πέραν της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που δώσαμε σε όλους του αιγοπροβατοτρόφους  του Βορείου Αιγαίου εφαρμόσαμε ειδικά για τη συγκεκριμένη νόσο και ένα Πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων (75% ενωσιακή συμμετοχή), στις επιλέξιμες δαπάνες να περιλαμβάνονται οι δαπάνες άμεσης και προσήκουσας αποζημίωσης στους εκτροφείς ζώων που αναγκάζονται να προβούν, μετά από απόφαση των Κτηνιατρικών Αρχών, σε υποχρεωτική θανάτωση, σφαγή ή καταστροφή των ζώων τους και ενδεχομένως σε υποχρεωτική καταστροφή προϊόντων, και οι  δαπάνες για τη διάθεση των πτωμάτων νεκρών ή θανατωμένων ζώων και των προϊόντων τους σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων (δαπάνες μεταφοράς και επεξεργασίας).

Οι κτηνοτρόφοι των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν υποχρεωτικά κατά το 2017 έχουν πληρωθεί, στo πλαίσιο της σχετικής ΚΥΑ 2017. Ειδικότερα, οι οικονομικές αποζημιώσεις που χορηγήθηκαν το εν λόγω έτος λόγω υποχρεωτικής θανάτωσης των ζώων ανέρχονται στο ποσό των 482.740 ευρώ, ενώ οι καταληφθείσες  λειτουργικές δαπάνες (για τη θανάτωση, διάθεση και καταστροφή των θανατωμένων ζώων, απολυμάνσεις), ανέρχονται στο ποσό των 62.688,17 ευρώ.

Για τους κτηνοτρόφους των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν υποχρεωτικά το 2018, εκκρεμεί η χορήγηση οικονομικών αποζημιώσεων ύψους 110.945 ευρώ και πρόκειται να πληρωθούν με την υπό έκδοση ΚΥΑ 2018.

Σημειώνεται ότι κομβική ημερομηνία αποτελεί η 29/7/2018, όπου εάν δεν παρατηρηθούν άλλα κρούσματα μέχρι τότε, θα επιτραπούν και οι εξαγωγές ζώων εκτός νησιού για άμεση σφαγή.

Σε περίπτωση που επανεμφανιστούν κρούσματα, τότε επισημαίνεται ότι θα έχουμε πλέον προβλήματα με την κοινότητα, βαριές ποινές, απώλεια των οικονομικών ενισχύσεων και σοβαρό πρόβλημα του υγειονομικού καθεστώτος της Χώρας.

Και ο καταρροϊκός

Και δύο λόγια για το καταρροϊκό πυρετό.

Αποτελεί πρόβλημα που χρονίζει στο νησί λόγω μη σωστής εφαρμογής των μέτρων του σχεδίου καταπολέμησης του νοσήματος. Δεν είναι η ώρα για απονομή ευθυνών.

Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει να τρέχει πλέον σωστά και θα πρέπει να τρέξει σωστά μέχρι και το τέλος του 2018. Οι Υπηρεσίες ήδη επεξεργάζονται τα πρώτα στοιχεία που έχουν σταλεί από την Περιφέρεια.

Αν δεν υπάρξουν θετικά στο νόσημα ζώα μέχρι το τέλος του προγράμματος, τότε θα υποβληθεί από αρχές του 2019 σχετικό αίτημα άρσης των περιοριστικών μέτρων προς τη DIGI SANTE (Ε.Ε.)

Η θετική έκβαση του ΣΤΕ υπέρ του θεσμού του κτηνιάτρου εκτροφής, μας επιτρέπει πλέον να τον χρησιμοποιήσουμε στην υλοποίηση στρατηγικών σχεδίων αντιμετώπισης νοσημάτων που χρονίζουν.

Ήδη οι υπηρεσίες βρίσκονται σε επεξεργασία σχεδιασμού σχετικού (πιλοτικού) προγράμματος με τη συνεργασία  κτηνιάτρων εκτροφής και σαφέστατα των δημόσιων κτηνιάτρων.

Κάθε κτηνίατρος εκτροφής σχεδιάζουμε να είναι υπεύθυνος σε τοπικό επίπεδο για κάθε νόσημα και την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων εκρίζωσης ανά τοπική περιοχή (π.χ. δημοτική ενότητα, διαμέρισμα κλπ) και οι οποίοι θα συνεργάζονται, ελέγχονται και θα εποπτεύονται από τους κτηνιάτρους του δημοσίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
Τελευταία τροποποίηση Πέμπτη, 03 Μαΐου 2018 17:28
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top