FOLLOW US

Αγρότες

  • Πότε ανοίγει η πλατφόρμα ρύθμισης αγροτικών χρεών
Χρηστικές Ερωτήσεις - απαντήσεις για τους ενδιαφερόμενους

Θέμα ημερών είναι, σύμφωνα με τον ειδικό διαχειριστή Φώτη Κουρμούση που μίλησε στην ΕΡΤ, να ανοίξει η πλατφόρμα για τη ρύθμιση οφειλών που απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς.

Χιλιάδες αγρότες δανειολήπτες, θα έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα θα μπορούν να ρυθμίσουν τα αγροτικά κόκκινα δάνεια, πετυχαίνοντας διαγραφές κεφαλαίου έως και 60%.

Η ρύθμιση θα «τρέξει» παράλληλα με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, στον οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και οι αγρότες που έχουν χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, μετά την υποβολή αίτησης στην πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr.

Η ρύθμιση, που θα διαρκέσει για διάστημα έξι μηνών, προβλέπει «κούρεμα» μέχρι και 60% στα «κόκκινα» αγροτικά δάνεια ανάλογα με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, αλλά και την οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη.

Προκειμένου να ενημερωθούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενοι για τις ευκαιρίες που ανοίγουν για τη ρύθμιση των οφειλών τους, δημοσιεύουμε μια σειρά ερωτήσεις -που διατυπώνονται από τους ενδιαφερόμενους για ρύθμιση- με τις απαντήσεις σχετικά με τη ρύθμιση, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ξέρουν πως θα κινηθούν και τι χρειάζεται να κάνουν. Οι ερωτήσεις - απαντήσεις που στα πλαίσια αυτού του δημοσιεύματος καταγράφονται είναι οι παρακάτω:

 

 

Η ρύθμιση και τα βασικά της σημαία

 

 Ποια είναι τα βασικά σημεία της ρύθμισης;

H ρύθμιση απευθύνεται μόνο σε φυσικά πρόσωπα και συγκεκριμένα σε γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους και αλιείς, οι οποίοι έχουν λάβει δανειακό προϊόν άμεσα συνδεδεμένο με την παραγωγή (καλλιεργητικό δάνειο, δάνειο αγοράς εφοδίων κ.λπ.) από την πρώην ΑΤΕ και τις υπόλοιπες υπό εκκαθάριση τράπεζες (T.T., FBB, Probank, Proton, Πανελλήνια, Συνεταιριστικές κ.λπ.) εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017.

Η ρύθμιση προβλέπει δύο τρόπους αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων: το συμβιβασμό (εφάπαξ καταβολή) και τη ρύθμιση σε δόσεις. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης εντός τριμήνου του εναπομείναντος ποσού (μετά τη διαγραφή τόκων και πανωτοκίων), η διαγραφή κεφαλαίου μπορεί να φτάσει ακόμη και το 60%. Σε περίπτωση ρύθμισης με δόσεις του εναπομείναντος ποσού, η αποπληρωμή μπορεί να διαρκέσει έως και 10 έτη και η διαγραφή κεφαλαίου να φτάσει το 40%. Μάλιστα, για πρώτη φορά δίνεται στους αγρότες η δυνατότητα πώλησης ακινήτων με σκοπό την εξόφληση του εναπομείναντος ποσού.

Για διευθέτηση των εν λόγω οφειλών, θα λαμβάνεται πρωτίστως υπόψιν η βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική του ικανότητα.

 Το «κούρεμα» αφορά και στα πανωτόκια και τους εξωλογιστικούς φόρους;

Καινοτομία του προγράμματος ρύθμισης - συμβιβασμού αποτελεί και η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3259/204 για τα πανωτόκια επί του οφειλόμενου ποσού, ώστε η ρύθμιση να αφορά στο εναπομείναν καθαρό λογιστικό υπόλοιπο. Παράλληλα, τόσο στο πλαίσιο της ρύθμισης, όσο και του συμβιβασμού επέρχεται πλήρης διαγραφή των εξωλογιστικών τόκων.

 Ποιες δυνατότητες αποπληρωμής προσφέρει η νέα ρύθμιση;

Υπάρχουν δύο τρόποι αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των αγροτών, ο οποίος καθορίζεται κατόπιν συμφωνίας της τράπεζας με τον οφειλέτη, εφόσον ο τελευταίος πληροί τα κριτήρια.

Ο πρώτος τρόπος αποπληρωμής αφορά στο συμβιβασμό που περιλαμβάνει την εφάπαξ καταβολή του «κουρεμένου» ποσού σε διάστημα τριών μηνών.

Ο άλλος τρόπος αφορά στη ρύθμιση σε βάθος δεκαετίας (120 δόσεις) σε συμπεφωνημένες με την τράπεζα δόσεις. Μπορεί να γίνει σε μηνιαίες, τριμηνιαίες ή ανισόποσες συμφωνούμενες με τον οφειλέτη δόσεις, ενώ απαραίτητη είναι η είσπραξη προκαταβολής, το ποσό της οποίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο του ύψους της νέας δόσης ή τα 750 ευρώ.

 

 

Πως επηρεάζεται το «κούρεμα» της οφειλής

 

 

 Τι περιλαμβάνει ο «συμβιβασμός» και πώς επηρεάζει το «κούρεμα» της οφειλής;

Ως συμβιβασμός νοείται «η εντός τριμήνου, από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος, καταβολή του τιμήματος προς οριστική διευθέτηση της απαίτησης, με διαγραφή μέρους της συνολικής απαίτησης, συμπεριλαμβανομένου τμήματος του λογιστικού υπολοίπου».

Για συνολική οφειλή μέχρι 20.000 ευρώ, το ποσοστό «κουρέματος» διαμορφώνεται στο 50% του λογιστικού υπολοίπου.

Για συνολική οφειλή ίση ή μεγαλύτερη των 20.000 ευρώ, εφόσον:

α) είναι επαρκώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μικρότερο του 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 90% της λογιστικής οφειλής,

β) είναι μερικώς εξασφαλισμένη, δηλαδή το ύψος της οφειλής προς το ποσό εξασφάλισης είναι μεγαλύτερο από 70%, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στη σημερινή πραγματική αξία από τη ρευστοποίηση της εμπράγματης εξασφάλισης, μειωμένη κατά 30%,

γ) είναι ανεξασφάλιστη, η εξόφληση δύναται να περιοριστεί στο 40% του λογιστικού υπολοίπου, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια πρόσθετης εξασφάλισης και δεν τεκμαίρεται από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη (λαμβάνοντας υπόψη τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης) βιώσιμη ρύθμιση.

 

 

Ο ρόλος της εμπράγματης εξασφάλισης

 

 

 Ποιο είναι το ύψος της «έκπτωσης» αν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση;

Όταν υπάρχει επαρκής ή μερική εμπράγματη εξασφάλιση, παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30%. Στην περίπτωση δε του συμβιβασμού και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, ο δανειολήπτης μπορεί να πετύχει «κούρεμα» έως και 40%.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ρύθμισης, οφειλέτης με ύψος δανείου 100.000 ευρώ, ο οποίος οφείλει ακόμα στο πιστωτικό ίδρυμα 85.000 ευρώ και ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει την οφειλή του αυτή μερικώς, ήτοι πάνω από 70% έως 140% του ληφθέντος κεφαλαίου, μπορεί να εξασφαλίσει «κούρεμα» έως 15% επί του λογιστικού υπολοίπου. Να «γλιτώσει» δηλαδή 15.000 ευρώ.

Αναφορικά δε με οφειλή ίση ή πάνω από 20.000 ευρώ, με εμπράγματη εξασφάλιση πάνω από το 70% έως και 140% του ληφθέντος ποσού, ο οφειλέτης δύναται να «συμβιβαστεί» και να πετύχει «κούρεμα» μέχρι και 30% επί του λογιστικού υπολοίπου. Έτσι, για δάνειο 100.000 ευρώ, με το συμβιβασμό, θα πληρώσει μόλις 70.000 ευρώ.

Αντίστοιχα, ο συμβιβασμός με την ίδια εμπράγματη εξασφάλιση και για οφειλή έως 20.000 ευρώ, μπορεί να οδηγήσει τον οφειλέτη σε «έκπτωση» έως και του 40% του λογιστικού υπολοίπου του, δηλαδή 8.000 ευρώ και να πληρώσει μόλις 12.000 ευρώ.

 

 

 

Οι προϋποθέσεις ένταξης

 

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση;

Για την ένταξη στον παράλληλο εξωδικαστικό μηχανισμό θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

Καθυστερημένη οφειλή τουλάχιστον 30 ημερών στις 31/12/2017.

Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων σε τουλάχιστον ένα οικονομικό έτος της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης (όπως προκύπτουν από το Ε3).

Επιπλέον, στις περιπτώσεις της ρύθμισης, αυτή μπορεί να έχει διάρκεια μέχρι 10 έτη εφόσον η ηλικία του οφειλέτη ή του εγγυητή δεν υπερβαίνει τα 75 έτη στη λήξη της ρύθμισης.

 

Και οι εξαιρούμενοι...

 

 Ποιοι εξαιρούνται από τη ρύθμιση;

Δεν εντάσσονται στη ρύθμιση αγρότες με πολύ υψηλά εισοδήματα, συνεταιρισμοί αλλά και αγροτικές επιχειρήσεις με παραγωγική εγκατάσταση (κτηνοτροφικές μονάδες, ελαιουργεία κ.λπ.), καθώς οι τελευταίες μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Επίσης, εξαιρούνται και οι συνεταιρισμοί, για τους οποίους ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, δήλωσε ότι έχει δημιουργηθεί μια ομάδα εργασίας, αποτελούμενη από την PQH, τη Γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και φυσικά το ΥπΑΑΤ, ώστε να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες

ΣΧΕΤΙΚΑ ΆΡΘΡΑ
FOLLOW US
Copyright © 2017 EmprosNet.gr
Εμπρος Ημερήσια Εφημερίδα Νομού Λέσβου - Καρά Τεπέ - Mυτιλήνη - 81100
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο.
Top