Την άμεση κατάθεση «ονομάτων και διευθύνσεων» ζητά ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Λέσβου Κώστας Κατσαρός από το Φαρμακευτικό Σύλλογο Λέσβου και το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών, «αλλιώς θα θεωρήσουμε επιεικώς συκοφαντική και πολιτική τη συνέντευξη στο πρόσωπο του δημάρχου και της δημοτικής αρχής».

Ο κ. Κατσαρός αναφέρεται στη συνέντευξη που έδωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο ΦΣΛ και ο ΣΥΦΑΛ με θέμα τον αποκλεισμό των φαρμακοποιών του νησιού από την πώληση φαρμάκων με ναι μεν νόμιμη, «αλλά όχι και ηθική» τακτική από το Δήμο Λέσβου, που «προτιμά» έναν φαρμακοποιό από τους υπόλοιπους 99 για την προμήθεια φαρμάκων. Μάλιστα, στην εν λόγω συνέντευξη είχε γίνει εκτενής αναφορά στις διαδικασίες του διαγωνισμού, στην απόφαση του ΦΣΛ από συνέλευση και το αίτημά του προς το δήμαρχο Λέσβου.

 

Ο διαγωνισμός

Ο κ. Κατσαρός διευκρινίζει ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί ανάδειξης προμηθευτών (άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240 τεύχος Α΄, που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013, όπως τροποποιήθηκε από το Ν.4257/2014), ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να διενεργεί τις διαδικασίες ανάθεσης συγκεκριμένων ειδών προμηθειών ενιαία μαζί με τις ανάγκες προμήθειας των αντιστοίχων ειδών των Ν.Π.Δ.Δ. Ένα από τα είδη αυτά είναι υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό.

«Έτσι ο Δήμος μας το 2015 διενήργησε τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης (λόγω του χρηματικού ορίου κάτω των 15.000,00€) της προμήθειας υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου συνολικού προϋπολογισμού 14.419,36 €», λέει ο αντιδήμαρχος. Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν τρεις οικονομικοί φορείς που υπέβαλαν προσφορά, που ο κ. Κατσαρός κατονομάζει. Πρόκειται για 1) τη Συνεταιριστική Φαρμακοποιών Χίου, 2) το Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Λέσβου και 3) το φαρμακείο του Παντελή Πατερέλλη.

 

Η ένσταση

Η ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας κατακυρώθηκε στο Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Λέσβου που υπέβαλε τη χαμηλότερη προσφορά και για τις δύο επιμέρους ομάδες ειδών της μελέτης (φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό). Στη συνέχεια, ο φάκελος της προμήθειας παραδόθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την υπογραφή της δικής του σύμβασης, η οποία και ολοκληρώθηκε. Ο δε Δήμος προχώρησε στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η οποία όμως δεν εκτελέστηκε, καθώς υπεβλήθη ένσταση κατά του δικαιώματος συμμετοχής του ΣΥ.ΦΑ.Λ. στη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων, η οποία έγινε δεκτή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου και αναφέρει: «Ο Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Λέσβου ως κάτοχος άδειας χονδρικής πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων δεν νομιμοποιείται να εφοδιάζει φάρμακα το Δήμο Λέσβου, ο οποίος δεν έχει άδεια χονδρικής πώλησης φαρμάκων ούτε έχει άδεια ή είναι εξουσιοδοτημένος να διαθέτει φάρμακα στο κοινό».

 

Χωρίς απευθείας ανάθεση

Κατά το έτος 2016, διενεργήθηκε εκ νέου η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού από το Δήμο, που ενώ θα μπορούσε να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση στον επόμενο μειοδότη, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το φαρμακείο του Παντελή Πατερέλλη «χωρίς άλλη διαδικασία», όπως επισημαίνει ο κ. Κατσαρός, «παρ’ όλα αυτά δεν το έκανε και προκήρυξε ξανά το διαγωνισμό, τον οποίο ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με αριθμό 16PROC005450384 για να εξασφαλίσει την απόλυτη διαφάνεια, ενώ δεν είναι υποχρεωμένος ο φορέας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 2 παρ. 31 Ν. 4412/2016)».

Σ’ αυτόν το διαγωνισμό προσήλθαν δύο εταιρείες «και όχι μία που αναφέρεται», και τελικά κατοχυρώθηκε στον τελικό μειοδότη που ήταν το φαρμακείο του Παντελή Πατερέλλη. «Όλα έγιναν λοιπόν και νόμιμα και ηθικά», καταλήγει μεταξύ άλλων.